De Bijbel

De Bijbel is een heilige tekst die bestaat uit een verzameling boeken, geschreven door verschillende auteurs over een periode van honderden jaren. De authentieke versie van de Bijbel kan variëren afhankelijk van de religieuze traditie en de gebruikte vertaling. Hier is een bespreking van enkele belangrijke aspecten van de Bijbel en zijn authentieke versies:

1. Oorspronkelijke Talen en Manuscripten

De oorspronkelijke Bijbelteksten zijn geschreven in drie talen:

 • Hebreeuws: De meeste boeken van het Oude Testament zijn geschreven in het Hebreeuws.
 • Aramees: Enkele delen van het Oude Testament, zoals delen van Daniël en Ezra, zijn in het Aramees geschreven.
 • Grieks: Het Nieuwe Testament is geschreven in het Koinè-Grieks, een gangbare taal in de tijd van de vroege christenen.

2. Oude Testament

Het Oude Testament, ook bekend als de Hebreeuwse Bijbel, is de heilige schrift van het Jodendom. Het bestaat uit verschillende boeken die traditioneel zijn onderverdeeld in drie delen:

 • Thora (Wet): Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.
 • Nevi'im (Profeten): Boeken zoals Jesaja, Jeremia en Ezechiël.
 • Ketuvim (Geschriften): Boeken zoals Psalmen, Spreuken en Job.

3. Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament bestaat uit 27 boeken die het leven en de leer van Jezus Christus en de vroege christelijke kerk beschrijven. Het omvat:

 • Evangelies: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes.
 • Handelingen van de Apostelen: Geschiedenis van de vroege kerk.
 • Brieven (Epistels): Brieven van Paulus en andere apostelen aan verschillende gemeenschappen.
 • Openbaring: Profetische visie van Johannes over het einde der tijden.

4. Belangrijke Manuscripten

De authenticiteit van de Bijbel is grotendeels gebaseerd op oude manuscripten, waaronder:

 • Dode Zeerollen: Deze omvatten enkele van de oudste bekende kopieën van Bijbelteksten, daterend van 3e eeuw v.Chr. tot 1e eeuw n.Chr.
 • Codex Sinaiticus en Codex Vaticanus: Beide zijn belangrijke manuscripten van het Nieuwe Testament uit de 4e eeuw n.Chr.

5. Vertalingen

Door de eeuwen heen zijn er verschillende vertalingen van de Bijbel gemaakt om het toegankelijker te maken voor een breder publiek. Enkele bekende vertalingen zijn:

 • Septuagint: Een oude Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel.
 • Vulgaat: Een Latijnse vertaling door Hiëronymus, die lange tijd de standaardbijbel van de Katholieke Kerk was.
 • King James Version (KJV): Een invloedrijke Engelse vertaling uit 1611.
 • Nieuwe Bijbelvertaling (NBV): Een moderne Nederlandse vertaling die veel gebruikt wordt in Nederland en Vlaanderen.

6. Religieuze Tradities

De Bijbel kan verschillen in samenstelling afhankelijk van de religieuze traditie:

 • Katholieke Bijbel: Bevat enkele boeken die bekend staan als de Deuterocanonieke boeken, die niet in de Protestantse Bijbel voorkomen.
 • Protestantse Bijbel: Bevat 66 boeken, zonder de Deuterocanonieke boeken.
 • Oosters-Orthodoxe Bijbel: Bevat enkele extra boeken die niet in de Katholieke of Protestantse Bijbel voorkomen.

Conclusie

De authentieke versie van de Bijbel hangt af van historische manuscripten, oorspronkelijke talen en vertalingen door de eeuwen heen. Elk van deze elementen draagt bij aan de rijke en diverse tradities van de Bijbel zoals die vandaag de dag wordt bestudeerd en geëerd binnen verschillende religieuze gemeenschappen.

 

Betekenis inzake levenskunst

 

De Bijbel is niet alleen een religieuze tekst, maar ook een bron van levenskunst, die diepgaande wijsheden en richtlijnen biedt voor het leiden van een zinvol en deugdzaam leven. De betekenis van de Bijbel op het gebied van levenskunst kan worden opgesplitst in verschillende aspecten:

1. Ethiek en Moraal

De Bijbel bevat talrijke ethische richtlijnen en morele lessen die helpen bij het vormgeven van een rechtvaardig en deugdzaam leven:

 • Tien Geboden: Deze fundamentele wetten, gegeven in het boek Exodus, bieden een ethisch kader dat universele waarden zoals eerlijkheid, respect en verantwoordelijkheid benadrukt.
 • Bergrede: In het Nieuwe Testament presenteert Jezus in Matteüs 5-7 de Bergrede, waarin hij diepgaande morele en spirituele lessen biedt over nederigheid, genade, rechtvaardigheid en naastenliefde.

2. Persoonlijke Ontwikkeling en Zelfreflectie

De Bijbel moedigt persoonlijke groei en zelfreflectie aan door middel van verhalen, psalmen en wijsheidsgeschriften:

 • Wijsheid van Salomo: Boeken zoals Spreuken en Prediker bevatten tijdloze adviezen over wijsheid, geduld, nederigheid en het zoeken naar kennis.
 • Psalmen: Deze gedichten en liederen, vaak toegeschreven aan Koning David, bieden troost, hoop en inspiratie voor persoonlijke reflectie en geestelijke groei.

3. Relaties en Gemeenschap

De Bijbel benadrukt het belang van liefde, vergeving en gemeenschap in menselijke relaties:

 • Gouden Regel: Jezus leert in Matteüs 7:12: "Behandel anderen zoals je wilt dat zij jou behandelen." Dit principe bevordert empathie en respect in interpersoonlijke relaties.
 • Paulus' Brieven: De brieven van de apostel Paulus, zoals in 1 Korintiërs 13, beschrijven liefde als geduldig, vriendelijk en niet jaloers, en moedigen aan tot het opbouwen van sterke en liefdevolle gemeenschappen.

4. Zingeving en Spirituele Vervulling

De Bijbel biedt richting voor het vinden van zingeving en spirituele vervulling:

 • Genesis: Het scheppingsverhaal in Genesis benadrukt de waarde en betekenis van het menselijk leven en onze rol in de wereld.
 • Johannes 3:16: Deze passage belicht het thema van goddelijke liefde en verlossing, wat een diepere zingeving en spirituele vervulling biedt aan gelovigen.

5. Lijden en Hoop

De Bijbel behandelt het thema van lijden en biedt hoop en troost aan mensen in moeilijke tijden:

 • Job: Het boek Job onderzoekt de vraag van onschuldig lijden en benadrukt het belang van vertrouwen in God te midden van beproevingen.
 • Openbaring: Dit boek biedt visioenen van hoop en uiteindelijke overwinning, wat troost biedt aan hen die door moeilijke tijden gaan.

6. Leiderschap en Dienstbaarheid

De Bijbel geeft richtlijnen voor effectief en rechtvaardig leiderschap en benadrukt het belang van dienstbaarheid:

 • Mozes: Zijn leven en leiderschap, zoals beschreven in Exodus, dienen als een model voor nederig en rechtvaardig leiderschap.
 • Jezus: Zijn voorbeeld van dienend leiderschap en zelfopoffering, vooral in het wassen van de voeten van zijn discipelen (Johannes 13), biedt een krachtig model voor leiderschap door dienstbaarheid.

Conclusie

De Bijbel is een rijke bron van levenskunst die ons leert hoe we ethisch kunnen handelen, persoonlijke groei kunnen bevorderen, sterke relaties kunnen opbouwen, zingeving kunnen vinden, hoop kunnen putten uit beproevingen en rechtvaardig kunnen leiden. Door deze tijdloze wijsheden toe te passen, kunnen mensen een betekenisvoller en vervullender leven leiden.


 

Het boek van Job

In het boek Job uit de Bijbel wordt het verhaal verteld van Job, een vrome en rechtvaardige man die enorm veel bezittingen en kinderen heeft. Satan wedt met God dat Job zijn geloof zal verliezen als hij met tegenslag te maken krijgt. God stemt toe met de weddenschap en laat Satan Job treffen met een reeks rampen: hij verliest al zijn bezittingen, zijn kinderen komen om bij een storm, en hij wordt getroffen door een vreselijke ziekte.

Ondanks al dit lijden blijft Job trouw aan God. Hij weigert God te vervloeken en houdt vast aan zijn geloof. Hij vraagt zich af waarom God hem dit alles laat overkomen, maar hij komt niet tot een antwoord.

Drie vrienden van Job komen hem bezoeken om hem te troosten, maar ze beschuldigen hem uiteindelijk van zonden en beweren dat hij zijn lijden verdient. Job verdedigt zich en beweert dat hij onschuldig is.

Uiteindelijk grijpt God in en spreekt Hij tot Job vanuit een wervelwind. God toont Job de immense kracht en majesteit van de schepping en confronteert hem met de grenzen van menselijk begrip. Job beseft zijn eigen onbeduidendheid in vergelijking met God en erkent dat hij God niet kan begrijpen of beoordelen.

God herstelt Jobs fortuin en zegent hem met nog meer kinderen dan hij had voorheen. Job leeft nog langer en ervaart voorspoed en geluk tot het einde van zijn dagen.

Het verhaal van Job leert ons de volgende belangrijke lessen:

 • God is almachtig en soeverein. Hij heeft het recht om te doen wat Hij wil, zelfs als we Zijn wegen niet begrijpen.
 • L lijden kan een manier zijn om ons geloof te testen en te versterken.
 • Het is belangrijk om nederig te zijn en onze grenzen te erkennen. We kunnen God niet begrijpen of beoordelen.
 • God is trouw en barmhartig. Hij zal ons uiteindelijk belonen voor ons geloof en onze gehoorzaamheid.

Het verhaal van Job is een krachtige herinnering aan de kracht van geloof en de trouw van God. Ondanks tegenslag en lijden kunnen we vertrouwen hebben dat God ons nooit in de steek zal laten.

 

Openbaring, door de apostel Johannes

 

De eindtijd wordt in het boek Openbaring, ook bekend als de Apocalyps van Johannes, op verschillende manieren en in verschillende fasen beschreven. Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament en bevat visioenen die de apostel Johannes heeft ontvangen over de uiteindelijke strijd tussen goed en kwaad, de wederkomst van Christus en de vestiging van een nieuw hemels koninkrijk. Hier is een overzicht van de belangrijkste elementen van de eindtijd zoals beschreven in Openbaring:

1. Brieven aan de Zeven Gemeenten (Openbaring 2-3)

Openbaring begint met brieven aan zeven kerken in Klein-Azië. Elke brief bevat lof, kritiek en aansporingen aan de gemeenten om trouw te blijven in het licht van hun specifieke uitdagingen en beproevingen.

2. De Troon van God en de Zeven Zegels (Openbaring 4-8)

Johannes beschrijft een visioen van de troon van God, omringd door 24 ouderlingen en vier levende wezens. Een boekrol met zeven zegels wordt getoond, en alleen het "Lam" (Christus) is waardig om de zegels te breken. Elk verbroken zegel onthult een nieuw oordeel of gebeurtenis:

 • Eerste vier zegels: Bekend als de vier ruiters van de Apocalyps, zij vertegenwoordigen verovering, oorlog, hongersnood en dood.
 • Vijfde zegel: De zielen van de martelaren roepen om wraak.
 • Zesde zegel: Kosmische verstoringen en aardbevingen.
 • Zevende zegel: Stilte in de hemel en de introductie van zeven bazuinen.

3. De Zeven Bazuinen (Openbaring 8-11)

Elk van de zeven bazuinen brengt nieuwe plagen en oordelen:

 • Eerste vier bazuinen: Vernietiging van een derde deel van de aarde, zee, rivieren en hemelse lichamen.
 • Vijfde en zesde bazuin: Demonische plagen en een grote invasie.
 • Zevende bazuin: De aankondiging van het koninkrijk van God en de oordelen.

4. De Vrouwe en de Draak (Openbaring 12)

Johannes beschrijft een visioen van een vrouw die een kind baart en een grote draak die het kind wil verslinden. Het kind wordt naar God gebracht, en er volgt een hemelse oorlog waarin de draak (Satan) en zijn engelen uit de hemel worden geworpen.

5. De Twee Beesten (Openbaring 13)

Twee beesten verschijnen: één uit de zee en één uit de aarde. Deze beesten vertegenwoordigen politieke en religieuze machten die zich tegen God keren. Het getal van het beest, 666, wordt geïntroduceerd.

6. De Zeven Schalen van Gods Toorn (Openbaring 16)

Zeven engelen gieten zeven schalen met plagen uit over de aarde, wat leidt tot verwoesting, plagen en uiteindelijk de vernietiging van Babylon, de grote stad die symbool staat voor alle goddeloosheid en corruptie.

7. De Val van Babylon (Openbaring 17-18)

Johannes beschrijft de val van Babylon, de "grote hoer", als een symbool van de wereldse macht en corruptie. Haar val wordt bejubeld door de hemelse menigten.

8. De Wederkomst van Christus (Openbaring 19)

Christus keert terug als een krijgerkoning op een wit paard, en verslaat de beesten en hun legers. Dit leidt tot de vestiging van zijn duizendjarige rijk.

9. Het Duizendjarige Rijk en het Laatste Oordeel (Openbaring 20)

Satan wordt voor duizend jaar gebonden, en heiligen regeren met Christus. Na duizend jaar wordt Satan losgelaten, maar uiteindelijk definitief verslagen en in de vuurpoel geworpen. Het laatste oordeel vindt plaats, waarbij de doden worden geoordeeld naar hun daden.

10. Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde (Openbaring 21-22)

Johannes ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het nieuwe Jeruzalem daalt neer uit de hemel, een stad van onbeschrijfelijke schoonheid en vrede waar God te midden van zijn volk woont. De Bijbel eindigt met een oproep tot trouw en een belofte van Christus' spoedige wederkomst.

De eindtijd zoals beschreven in Openbaring biedt een complex en symbolisch beeld van de uiteindelijke overwinning van goed over kwaad, de rechtvaardige oordelen van God, en de belofte van een vernieuwde schepping waar gerechtigheid en vrede heersen.


De 10 Geboden

 

De Tien Geboden, ook wel de Dekaloog genoemd, zijn een set van leefregels die God volgens de Hebreeuwse Bijbel aan Mozes gaf op de berg Sinaï. Ze worden beschouwd als een fundamenteel onderdeel van het jodendom en christendom, en ze hebben een diepgaande invloed gehad op de westerse ethiek en moraal.

De Tien Geboden luiden als volgt:

1. Ik ben de Heer uw God: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

2. Gij zult geen afgodsbeelden maken, noch die dienen.

3. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken.

4. Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt.

5. Eer uw vader en uw moeder.

6. Gij zult niet doodslaan.

7. Gij zult niet echtbreken.

8. Gij zult niet stelen.

9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

10. Gij zult niet begeeren uw naasten huis, gij zult niet begeeren uw naasten vrouw, noch zijn knecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

Deze geboden kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:

 • De eerste drie geboden (1-3) bepalen de relatie tussen mens en God. Ze verbieden afgoderij, valse afgoden en misbruik van Gods naam.
 • De volgende vier geboden (4-7) bepalen de relatie tussen mensen onderling. Ze bevelen het eren van ouders, het respecteren van menselijk leven, het bewaren van trouw en het vermijden van diefstal.
 • De laatste drie geboden (8-10) verbieden het begeren van andermans bezittingen, inclusief hun huis, vrouw, slaven en vee.

De Tien Geboden worden gezien als een samenvatting van Gods wet en een basisprincipe voor een moreel en ethisch leven. Ze benadrukken het belang van respect voor God, respect voor menselijk leven, respect voor familie en respect voor andermans eigendom.

De Tien Geboden hebben een blijvende impact gehad op de menselijke samenleving. Ze hebben de basis gevormd voor veel wetgevingssystemen en hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van westerse ethiek en moraal. Ze blijven vandaag de dag een belangrijke bron van inspiratie en leiding voor miljoenen mensen over de hele wereld.

 

De Bergrede

 

De Bergrede is een van de meest bekende en invloedrijke passages in de christelijke Bijbel, specifiek in het Evangelie van Matteüs, hoofdstukken 5 tot 7. Het is een uitgebreide toespraak die Jezus hield op een berghelling, en het biedt een diepgaande samenvatting van zijn ethische en spirituele leerstellingen. De rede wordt vaak beschouwd als de kern van Jezus' leringen en bevat veel fundamentele principes van het christendom.

Hoofdpunten van de Bergrede

1. De Zaligsprekingen (Matteüs 5:3-12)

De Bergrede begint met de Zaligsprekingen, een reeks uitspraken waarin Jezus verschillende groepen mensen zalig spreekt (gezegend noemt):

 • “Zalig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen.”
 • “Zalig de treurenden, want zij zullen vertroost worden.”
 • “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.”
 • Enzovoort.

Deze uitspraken benadrukken de waarden van nederigheid, mededogen, rechtvaardigheid, en vrede.

2. Zout en Licht (Matteüs 5:13-16)

Jezus vergelijkt zijn volgelingen met zout en licht, waarbij hij hen oproept om een positieve invloed te hebben op de wereld om hen heen:

 • “Jullie zijn het zout der aarde.”
 • “Jullie zijn het licht der wereld.”

3. Vervulling van de Wet (Matteüs 5:17-20)

Jezus verklaart dat hij niet is gekomen om de wet of de profeten af te schaffen, maar om ze te vervullen. Hij legt uit dat zijn leringen niet in strijd zijn met de Joodse wetten, maar ze eerder naar een hoger niveau tillen.

4. Nieuwe Interpretaties van de Wet (Matteüs 5:21-48)

In deze sectie herinterpreteert Jezus verschillende aspecten van de Joodse wet:

 • Moord: “Iedereen die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal schuldig bevonden worden.”
 • Overspel: “Iedereen die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.”
 • Echtscheiding: Jezus verkondigt strengere normen voor echtscheiding.
 • Eed: Hij moedigt aan om helemaal geen eden te zweren.
 • Wraak: “Keer de andere wang toe.”
 • Liefde voor de vijand: “Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.”

5. Vrome Oefeningen (Matteüs 6:1-18)

Jezus bespreekt de juiste manier van vroomheid en het belang van intentie in daden zoals:

 • Geven aan de armen: Dit moet in het geheim worden gedaan, niet om indruk te maken op anderen.
 • Gebed: Het Onze Vader gebed wordt geïntroduceerd als een voorbeeld van hoe te bidden.
 • Vasten: Dit moet zonder vertoon gedaan worden.

6. Materiële Bezittingen en Zorgen (Matteüs 6:19-34)

Jezus leert over de juiste houding ten opzichte van rijkdom en bezittingen:

 • “Verzamel geen schatten op aarde, waar mot en roest ze vernietigen.”
 • “Niemand kan twee heren dienen... Jullie kunnen niet God dienen en de mammon.”
 • Hij moedigt aan om zich geen zorgen te maken over materiële noden, maar te vertrouwen op God voor voorziening.

7. Oordelen en Gouden Regel (Matteüs 7:1-12)

Jezus waarschuwt tegen oordelen:

 • “Oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.”
 • De Gouden Regel wordt geformuleerd: “Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.”

8. Waarschuwingen en Aanmoedigingen (Matteüs 7:13-29)

Jezus sluit de Bergrede af met een reeks waarschuwingen en aanmoedigingen:

 • Hij spreekt over de nauwe en brede weg, en moedigt aan de smalle weg te kiezen die naar het leven leidt.
 • Hij waarschuwt voor valse profeten en benadrukt het belang van daden die overeenkomen met woorden.
 • Hij vergelijkt degenen die zijn woorden horen en ernaar handelen met een wijze man die zijn huis op een rots bouwt.

Betekenis van de Bergrede

De Bergrede heeft een diepgaande impact gehad op zowel christelijke ethiek als westerse filosofie. Het benadrukt innerlijke zuiverheid en oprechtheid boven uiterlijke naleving van religieuze wetten. De leringen van Jezus in de Bergrede bieden een radicale visie op hoe mensen zich tot God en elkaar moeten verhouden, en blijven een bron van inspiratie en richtlijn voor miljoenen mensen wereldwijd.

 

Weggelaten delen en evangelies

 

De Bijbel die wij nu kennen, bestaat uit een canon van boeken die door verschillende christelijke tradities als gezaghebbend worden beschouwd. Er zijn echter verschillende oude teksten en evangeliën die niet in de canonieke Bijbel zijn opgenomen. Deze geschriften worden vaak aangeduid als apocriefe of gnostische geschriften. Hier zijn enkele van de meest bekende:

Oude Testament Apocriefen

Deze boeken worden in de Katholieke en Oosters-Orthodoxe tradities als deuterocanoniek beschouwd, maar niet in de protestantse canon:

 1. Tobit
 2. Judit
 3. Wijshid van Salomo
 4. Jezus Sirach (Ecclesiasticus)
 5. Baruch
 6. 1 Makkabeeën
 7. 2 Makkabeeën

Nieuwe Testament Apocriefen en Gnostische Evangeliën

Er zijn verschillende geschriften die niet zijn opgenomen in het Nieuwe Testament zoals wij dat kennen:

 1. Evangelie van Thomas:

  • Dit gnostische evangelie bestaat uit 114 uitspraken die aan Jezus worden toegeschreven. Het legt meer nadruk op mystieke en esoterische leringen dan de canonieke evangeliën.
 2. Evangelie van Maria Magdalena:

  • Dit evangelie benadrukt de rol van Maria Magdalena als een discipel die speciale openbaringen van Jezus ontving. Het tekstfragment dat we hebben, suggereert dat zij een belangrijke spirituele leider was.
 3. Evangelie van Judas:

  • Dit geschrift presenteert Judas Iskariot in een positief licht, als de discipel die Jezus' opdracht uitvoerde door hem te verraden. Het biedt een alternatieve kijk op het verraad van Jezus.
 4. Proto-Evangelie van Jakobus:

  • Dit apocriefe evangelie richt zich op de geboorte en jeugd van Maria, de moeder van Jezus, en biedt een uitgebreide context voor het traditionele kerstverhaal.
 5. Handelingen van Paulus en Thecla:

  • Dit werk vertelt het verhaal van Thecla, een vrouwelijke discipel van Paulus, en benadrukt thema's van kuisheid en toewijding.

Redenen voor Uitsluiting

De redenen waarom deze boeken niet in de canonieke Bijbel zijn opgenomen, variëren:

 1. Theologische Onenigheid:

  • Veel van deze geschriften bevatten theologische standpunten die afwijken van de orthodoxe christelijke leerstellingen die werden vastgesteld door de vroege kerk.
 2. Geloofwaardigheid en Oorsprong:

  • Sommige teksten werden als te recent beschouwd om door de apostelen of hun directe volgelingen te zijn geschreven. De vroege kerk was bezorgd over de apostolische oorsprong en autoriteit van deze geschriften.
 3. Gebruik en Acceptatie:

  • De boeken die uiteindelijk in de canon werden opgenomen, waren die welke het meest werden gebruikt en geaccepteerd door de vroege christelijke gemeenschappen in hun eredienst en leer.

Invloed van Concilies

De canonisatie van de Bijbel zoals we die nu kennen, werd mede bepaald door verschillende kerkelijke concilies en synodes, zoals het Concilie van Nicea (325 na Christus), het Concilie van Hippo (393 na Christus) en het Concilie van Carthago (397 na Christus). Deze bijeenkomsten waren cruciaal bij het bepalen welke geschriften als gezaghebbend en geïnspireerd werden beschouwd.

Conclusie

Hoewel de canonieke Bijbel een breed geaccepteerde verzameling van geschriften is, bieden de apocriefe en gnostische teksten een fascinerende blik op de diversiteit van vroegchristelijke literatuur en theologie. Ze weerspiegelen de rijke en complexe geschiedenis van de vroege kerk en de voortdurende zoektocht naar spirituele waarheid en begrip.

 

 

Het Evangelie van Maria Magdalena is een apocriefe tekst die werd ontdekt in de 19e en 20e eeuw. Het manuscript dat we hebben, is fragmentarisch en bestaat uit enkele pagina's van een Koptische codex uit de 5e eeuw. Dit evangelie biedt een alternatieve kijk op de rol van Maria Magdalena als een discipel en spirituele leider.

Inhoud van de Fragmenten van het Evangelie van Maria Magdalena

De fragmenten zijn verdeeld in verschillende hoofdstukken, waarbij sommige delen verloren zijn gegaan. Hier is een samenvatting van enkele van de belangrijkste passages die beschikbaar zijn:

 1. Hoofdstukken 1-3:

  • De tekst begint met een beschrijving van Jezus die zijn discipelen onderwijs geeft. Dit deel is zeer fragmentarisch.
 2. Hoofdstukken 4-5:

  • Jezus bespreekt onderwerpen zoals zonde, de natuur van de materiële wereld, en de rol van de ziel. Hij benadrukt dat de oorzaak van zonde in de geest ligt.
 3. Hoofdstukken 6-7:

  • Dit gedeelte beschrijft een visioen dat Maria Magdalena had. Ze vertelt over haar gesprek met Jezus na zijn opstanding en onthult diepgaande spirituele inzichten die zij van hem heeft ontvangen. Ze legt uit hoe de ziel opstijgt door verschillende niveaus van bewustzijn en worstelingen met krachten die proberen de ziel te stoppen.
 4. Hoofdstukken 8-9:

  • Maria Magdalena wordt uitgedaagd door sommige van de mannelijke discipelen, met name Petrus, die twijfelen aan haar visioen en autoriteit. Andreas stelt zelfs vraagtekens bij de geldigheid van haar woorden. Maria verdedigt zich door te benadrukken dat haar openbaringen authentiek zijn en door Jezus zelf zijn gegeven.

Belangrijke Fragmenten

Een van de bekendste fragmenten uit het Evangelie van Maria luidt:

 • “Peter said to Mary, ‘Sister, we know that the Savior loved you more than the rest of woman. Tell us the words of the Savior which you remember — which you know but we do not nor have we heard them.’” (Evangelie van Maria 5:5-6)

In een ander belangrijk fragment vertelt Maria Magdalena over haar visioen en gesprek met Jezus, waarin ze de verschillende stadia van de ascentie van de ziel beschrijft:

 • “And desire said, ‘I did not see you go down, yet now I see you go up. Why do you lie since you belong to me?’ The soul answered and said, ‘I saw you. You did not see me nor recognize me. I served you as a garment and you did not know me.’” (Evangelie van Maria 8:14-20)

Betekenis en Interpretatie

Het Evangelie van Maria Magdalena biedt een unieke kijk op de vroegchristelijke spiritualiteit en de rol van vrouwen in de vroege kerk. Het benadrukt de diepe spirituele autoriteit en wijsheid van Maria Magdalena, die in andere teksten vaak wordt gereduceerd tot een marginale figuur. Dit evangelie suggereert dat Maria een belangrijke discipel was met unieke inzichten en directe communicatie met Jezus.

Deze teksten hebben geleid tot een herwaardering van Maria Magdalena in moderne theologische en feministische studies, waar zij wordt gezien als een symbool van vrouwelijke spiritualiteit en leiderschap.

Voor meer informatie en een uitgebreide weergave van de fragmenten, kun je de volgende bronnen raadplegen: